Do wo der Runde Turm stieht

Via jetzt schunn vill, vill zovill Joa, sain aisch in Zell gebore.
Schunn doamoals woa mia Pänzje kloa, häi get nie weggezore.
Su läwe äisch häit noch in Zell un fehle misch souwohl.
Fia mäisch get et kai schiena Stell, die Welt bläift mia gestoll

Do woa dä Runde Turm stieht on dem halwe Bersch,
do wo die Altstadt onfängt on der ahla Kerschjoa
doa säin mia daham un singe dat ganz lout:
Häi honn mia mit der Zäit all us e Nest gebout,
häi honn mia mit der Zäit all us e Nest gebout !

Wer eimoal länger hai gewäß, der well su schnell net weg,
wer eimoal off na Bank gesäß, doa on der Poatna Eck,
wer eimoal in der Liebesschlucht, e Mädsche hott geküsst,
dä hot wegzehje nie versocht, die Welt noch nie vamisst.

Do woa dä Runde Turm stieht on dem halwe Bersch,
do wo die Altstadt onfängt on der ahla Kersch
joa doa säin mia daham un singe dat ganz lout:
Häi honn mia mit der Zäit all us e Nest gebout,
häi honn mia mit der Zäit all us e Nest gebout !

Un genn isch moal ganz alt in Zell, es joa vielläischt moal dren,
Denk isch, wat ging die Welt su schnell su Joa im Joa doahin,
Denk isch, äisch hon noch nie bereut,
dat äisch säin häi gebliewe;
mäisch hot et jedenfalls gefreut,
drim äisch dat Leed geschriewe: