Mia säin Engele mia säin Bängele

Refrain
Mia säin Engele mia säin Bängele
mia säin äschde Jungs von Zell
fäiere ahne dach im Himmel
un en annere in da Höll
un dann träwe mia os eimol
jährlich off na grusa Wolk
un maache os Gedange
im dat ganse Zella Volk.

1. Do get dann got getrunk
dat mos jo och moal widda säin.
Dä hot Bea un dä hot Schnaps
un mia zwei bringe met dä Wein.
Denn die sach loa met demm Manna
es joa alles schien un got
doch fieren eschde Zeller
es dat off die Doua net genoch.
Refrain

2. Näilich homma schwea gefäiat
un dobäi och lout gesung.
Häi wat hadde miä en Spaß
säin off dea Wolk erimm gesprung.
Säin off dea Wolk dann ougeretscht
un ganz ganz deef gefall
un en Zell gelannt jetz stieh
ma häi un sehn äisch widda all.
Refrain

3. Jung wat hott sich Zell vaännat
säit demm letzde Wolgetreff
jede Menge get gebout
un mia honn en näie Chef.
Egal wat och passeat eläi
dat ahne bläivt bestiehn
Zell bleivt Zell dat wesst Ihr Läit
et get och widda schien.
Refrain