Dann setz äisch dat Hedsche off
(Von Wolfgang Koener)


Mäi Vadder hott mia frea vazellt, als äich e ganz klan Kerlsche woa,
mia kome all off diese Welt,im häi ze bläiwe nur poa Joa.
Dat honn äisch mir ganz got gemerkt,kom zu dem Schluss,
dou miss dat schien, un wells jet Joa ganz fresch gestärkt
un quietschfiedel zoa Fasenacht gien.

Refrain:
Dann setz äisch dat Hedsche off,
un schmäiß mich en Schal,
un gien off die Bühn eroff
bäi äisch häi ein Saal.
Un dann get e Led gesung,net schien awa lout,
e besje läi rimm gesprung,su wie mia säin gebout

Dobäi woa äisch schunn iwaall,
Wo woa watt loss, woa äisch net wäit,
äisch honn gemerkt off jeden Fall,
dä Fasenacht es en roulich Zäit.
Drimm mos ma wesse, wat ma dot,
ma fäiert met, su oft ma kann,
daham ze bläiwe es net got,
mäi Vadder woa en klure Mann.

Refrain:Dann setzt äisch dat Hedsche off

A wäile es dat Ledsche ous,weil us es näist mi engefall.
Komedi gieht jetzt gläisch häi rous,et es e rimm met Sang un Schall.
Mia singe awa all nochemoal sesomme jetzt dä Referäng,
dat ihr dä liert en grusa Zoal,un besser singt wie häi de Gäng.

Refrain:Dann setz äisch dat Hedsche off